Sociaal Zekerheidsrecht

Wat kan Haagsche Meesters voor u betekenen?

Haagsche Meesters heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures tegen bestuursorganen als de gemeente en het UWV. Als u een besluit ontvangt waarmee u het niet eens bent en u wenst hulp bij het voeren van een procedure hiertegen, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

De termijn voor het indienen van bezwaar of beroep is namelijk zes weken na verzending van de beslissing (in sommige gevallen zelfs maar twee weken). Bezwaar of beroep na deze termijn leidt in de regel tot niet-ontvankelijkheid. Er hoeft dan niet meer inhoudelijk op uw bezwaren te worden ingegaan. Dit is eenvoudig te voorkomen door op tijd bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Haagsche Meesters kan een bezwaar- of beroepschrift voor u opstellen en/of u vergezellen naar een hoorzitting of  een zitting bij de Rechtbank. U kunt een vrijblijvende afspraak maken om uw zaak aan ons voor te leggen (vermeldt u daarbij wel de datum van de beslissing!). Ook is dit mogelijk tijdens ons gratis inloopspreekuur.

Uitgebreide toelichting sociaal zekerheidsrecht

Iedereen krijgt vroeg of laat met sociaal zekerheidsrecht te maken, bijvoorbeeld bij het krijgen van kinderen (kinderbijslag), het verliezen van een baan (WW), maar in ieder geval bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (AOW).

De WAO, WIA, ZW en WW vallen onder de zogenoemde werknemersverzekeringen. U betaalt hiervoor premies als u in loondienst werkt of een uitkering krijgt.

Daarnaast zijn er ook volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland woont heeft hier recht op. Dit wordt gefinancierd uit premies die geheven worden over het inkomen uit werk en woning.

 • Algemene Ouderdomswet (AOW). De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én of u alleen woont of met iemand anders.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw), welke recht kan geven op een uitkering als de partner overlijdt. Voor kinderen is er de wezenuitkering.
 • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), welke per 1 januari 2015 uiteen is gevallen in de Wet Langdurige zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW) – uitkering voor de onderhoudskosten van een kind (ook in het buitenland).

Als sluitstuk op de  werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn er sociale voorzieningen. Hiervoor worden geen premies betaald. Ze worden (onder meer) geregeld in de volgende wetten:

 • Participatiewet (PW). De bijstandsuitkering is de laatst mogelijk inkomensvoorziening. Desondanks zijn hierop zeer strikte maatregelen mogelijk, waardoor een gezin zelfs de mogelijkheid heeft om zes maanden lang zonder inkomen te komen zitten. Dit doet zich met name voor als de re-integratie spaak loopt.
 • Besluit voor Zelfstandigen (Bbz). U kunt in aanmerking komen voor Bbz als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als u een startende zelfstandige bent.
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Toeslagenwet (TW). Zoals al hierboven besproken; voor een aanvulling op de uitkering tot het sociaal minimum.
 • Wet Wajong,  voor jonggehandicapten die vóór hun 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap kregen of deze kregen na hun 17e terwijl ze een opleiding volgden.
 • Wet studiefinanciering 2000 (WSF)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). Bij de Wmo kunt u bij de gemeente onder meer terecht voor huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw woning, vervoersvoorzieningen  (zoals collectief taxivervoer, een vervoersvergoeding, een scootmobiel en een gesloten buitenwagen (Canta) en rolstoelen). Daarnaast verzorgt de Wmo per 1 januari 2015 ook begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis en opvang in geval van huiselijk geweld. De voorzieningen worden in natura verstrekt. Het is echter ook mogelijk om via een persoonsgebonden budget (PGB) zelf in de behoefte te voorzien. PGB kan echter worden geweigerd.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.