Jeugd(proces)recht

Het jeugdrecht speelt een rol zowel in het civiele recht als in het strafrecht.

Civiel recht

In het civiele jeugdrecht kan de minderjarige te maken krijgen met een uithuisplaatsing (UHP) en ondertoezichtstelling (OTS). Dit laatste houdt in dat Bureau Jeugdzorg toezicht mag houden op het gezin. U krijgt een gezinsvoogd. Ook kan Bureau Jeugdzorg dwingende aanwijzingen geven. Tegen alle aanwijzingen van Bureau Jeugdzorg kan bezwaar worden gemaakt. Ook kan aan de rechter worden verzocht om een aanwijzing te vernietigen of te wijzigen.

Als een minderjarige onder toezicht is gesteld, kan het, voor zover het kind ernstig in zijn opvoeding en ontwikkeling wordt belemmerd, uit huis worden geplaatst. Een dergelijke uithuisplaatsing kan alleen maar met machtiging van de rechter. Aan de machtiging tot uithuisplaatsing dient in beginsel een indicatiebesluit ten grondslag te liggen. Slechts in spoedeisende gevallen mag een indicatiebesluit na de machtiging tot uithuisplaatsing worden afgegeven.

Indien een minderjarige dusdanig in zijn opvoeding en ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, kan de rechter ook een machtiging tot gesloten plaatsing afgeven. In dat geval verblijft het kind in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Vanuit deze instelling zal weer gewerkt worden naar terugplaatsing naar huis. Dit gebeurt altijd gefaseerd met het opbouwen van de verloven.

Een OTS kan slechts worden opgelegd voor de duur van een jaar. Een machtiging tot (gesloten) uithuisplaatsing loopt gedurende de OTS. Zowel een OTS als een machtiging tot uithuisplaatsing kan telkens worden verlengd met een jaar.

Strafrecht

In het strafrecht kan de minderjarige te maken krijgen met politie en/of justitie. De minderjarige kan immers worden aangehouden op grond van een verdenking van schuld aan een strafbaar feit. Uitsluitend kinderen jonger dan 12 jaar (12-minners) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wel kunnen ten aanzien van minderjarigen jonger dan 12 jaar dwangmiddelen worden toegepast.

Als de minderjarige is aangehouden door de politie, heeft hij voorafgaande aan zijn verhoor in beginsel recht op overleg met een advocaat.  Via de Raad voor Rechtsbijstand wordt dan een piketadvocaat toegevoegd. Verder heeft de minderjarige verdachte recht op bijstand van een vertrouwenspersoon (advocaat of ouder) tijdens het verhoor. Indien de politie na zes uren het onderzoek nog niet heeft afgerond, kan de minderjarige voor de duur van drie dagen in verzekering worden gesteld. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd. In ieder geval dient de minderjarige verdachte binnen 3 dagen en 15 uren te verschijnen voor een rechter-commissaris, zodat die de rechtmatigheid van de aanhouding en inverzekeringstelling kan toetsen. Als de officier van justitie wil dat de minderjarige verdachte langer vast moet blijven zitten, dan kan hij de rechter-commissaris verzoeken om hem voor 14 dagen in bewaring te stellen. De minderjarige zal in dat geval worden overgebracht van een politie naar een Justitiële Jeugdinrichting. Daar blijft de minderjarige totdat de voorlopige hechtenis wordt opgeheven of hij zijn straf, na veroordeling, heeft uitgezeten.

Zodra de minderjarige verdachte bij de rechter moet komen, of zoveel eerder bij de rechter-commissaris, wordt ambtshalve aan de minderjarige een raadsman (advocaat) toegevoegd. Dit is geheel pro deo (gratis). 

Het kan echter ook gebeuren dat de officier van justitie de minderjarige een taakstraf wil aanbieden ter voorkoming van strafvervolging. Dan nodigt de officier van justitie de minderjarige uit op een zogeheten TRIP-zitting (transactie in persoon). Indien de Officier van Justitie meer dan 20 uren zal gaan aanbieden, wordt ambtshalve door de rechtbank een raadsman toegevoegd. Ook dit is geheel pro deo. 

Haagsche Meesters kan u of uw kind bijstaan in zowel civiele als strafrechtelijk procedures binnen het jeugdrecht. U kunt uw vragen hierover vrijblijvend aan ons voorleggen tijdens ons gratis inloopspreekuur. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.