Vreemdelingenrecht

Migratierecht

Voor problemen rondom uw verblijf in Nederland kunt u terecht bij ons kantoor. Mr. K.J. (Katja) Kerdel heeft jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het reguliere migratierecht. Zij kan u begeleiden bij het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning, de verlenging of wijziging van uw vergunning naar een vergunning voor onbepaalde tijd of het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. U krijgt daarbij te maken met de nationale wetgeving (Vreemdelingenwet) maar vaak ook met het EU-recht en internationale verdragen zoals het EVRM en IVRK.

Als u een negatief besluit hebt ontvangen van de IND, en u bent het hier niet mee eens, dan kunnen wij namens u een procedure starten. Dat begint doorgaans met bezwaar bij de IND. Dit moet binnen vier weken na de datum van het besluit zijn ingediend. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, is er de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en zo nodig hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In geval van spoed kan naast deze procedures ook een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechter, om ervoor te zorgen dat u de bezwaar- of beroepsprocedure in Nederland mag afwachten.

Een greep van de onderwerpen waarvoor u bij ons terecht kunt:

Visum voor kort verblijf: dit is een visum voor maximaal 90 dagen bijvoorbeeld voor familiebezoek of vakantie in Nederland en het Schengengebied. U hebt dit nodig als u uit een land komt waarvoor de visumplicht geldt. Een visum moet worden aangevraagd bij de ambassade in het land van herkomst. In de praktijk worden veel aanvragen afgewezen, onder meer vanwege ‘vestigingsgevaar’: Nederland denkt dan dat de bezoeker Nederland niet op tijd weer zal verlaten. De ervaring leert dat er soms pas in de bezwaarprocedure goed naar alle feiten en omstandigheden wordt gekeken.

Gezinshereniging: Als u een vergunning wenst voor verblijf bij uw partner en/of kinderen die in Nederland wonen, kunt u in het land van herkomst een aanvraag doen voor Toegang en Verblijf (TEV). Daarvoor is onder meer nodig dat u het inburgeringsexamen hebt behaald en dat uw partner in Nederland over voldoende en duurzame middelen van bestaan beschikt. De aanvraag kan ook door de ‘referent’ (uw partner) in Nederland worden ingediend, zolang u zelf maar in het buitenland verblijft tijdens de aanvraagprocedure. Als u niet aan één of meer voorwaarden voldoet, kunnen wij beoordelen of er een vrijstelling mogelijk is. Als de aanvraag is afgewezen, kunt u bij ons terecht zodat tijdig (binnen vier weken) bezwaar wordt gemaakt. Als uw kinderen de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunt u mogelijk een beroep doen op het arrest Chavez-Vilchez van het Europese Hof van Justitie. Het is ook mogelijk om hiervoor een inreisvisum aan te vragen, zodat u de aanvraag vanuit Nederland kunt doen. Wij kunnen u adviseren over de voorwaarden waaraan u moet voldoen en de bewijsstukken die u moet verzamelen.

Wijziging verblijfsvergunning: Als uw verblijfsdoel wijzigt (bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden van uw partner, of omdat u een vergunning voor studie hebt en binnenkort gaat afstuderen) dan dient u tijdig een wijziging van uw verblijfsvergunning te vragen. Dat geldt ook als u uw tijdelijk vergunning wilt laten wijzigen naar een niet-tijdelijke vergunning (voorheen: voortgezet verblijf) of naar een vergunning voor onbepaalde tijd of duurzaam verblijf EU. Wij kunnen u hierover adviseren en zo nodig procederen als de aanvraag wordt afgewezen.

Intrekking verblijfsvergunning Als er iets wijzigt in uw situatie, bijvoorbeeld u verliest uw baan, of u gaat scheiden, dan kan dat reden zijn voor de IND om uw vergunning in te trekken. Als u wordt verdacht van of veroordeeld voor een strafbaar feit, kan dat voor de IND ook reden zijn uw vergunning in te trekken of niet te verlengen. Bij een dergelijke ingrijpende maatregel is het van belang om tijdig juridische bijstand te zoeken, bij voorkeur al in de fase dat er een voornemen wordt uitgebracht door de IND tot intrekking van uw vergunning. Daartegen kunt u dan met een advocaat een zienswijze indienen.

Arbeid in loondienst / kennismigranten Als u in Nederland wilt werken zijn er verschillende opties. Een vergunning voor arbeid in loondienst is lastig te verkrijgen, omdat de werkgever een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen (dat kan via een gecombineerde aanvraag voor verblijf en arbeid). De werkgever moet dan aantonen dat er niemand anders is in Nederland of de Europese Unie die de functie kan vervullen. Hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie kunnen onder bepaalde voorwaarden een vergunning krijgen als kennismigrant. De werkgever dient eerst te worden erkend als referent. De kennismigrant moet een salaris verdienen dat voldoet aan de speciale salarisnormen die afhankelijk zijn van de leeftijd (boven 30, onder 30 of net afgestudeerd). Ons kantoor kan zowel de werkgever als de werknemer begeleiden in dit traject.

Overige

Er nog veel andere mogelijkheden om verblijf in Nederland te krijgen, o.a.:

  • Verblijf of uitstel van vertrek op medische gronden
  • Studie
  • Zoekjaar na studie
  • Au pair
  • Verblijf als zelfstandig ondernemer
  • Verblijf op grond van het Nederlands-Amerikaans of Nederlands-Japans vriendschapsverdrag
  • Speciaal beleid voor kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel
  • Naturalisatie
  • Inburgering

U kunt ons kantoor bellen of mailen voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Ons kantoor behandelt geen asielzaken; daarvoor kunnen wij u wel doorverwijzen naar een hierin gespecialiseerde advocaat in uw regio. Datzelfde geldt voor zaken op het gebied van vreemdelingenbewaring.

Wij hebben elke donderdag van 16:00 tot 18:30 uur een gratis telefonisch inloopspreekuur.