PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN is een maatschap en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Binckhorstlaan 36 M2 52

Postcode : 2516 BE
Plaats : Den Haag

KvK nr. : 62974017

BTW nr. : NL855035675B01

Telefoonnummer : 070-3100060
e-mailadres : info@haagschemeesters.nl

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN. Weest u er dus van bewust dat HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN.

PERSOONSGEGEVENS
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN verwerkt:

– uw voor- en achternaam;
– uw adresgegevens;
– uw telefoonnummer;
– uw e-mailadres;
– (indien nodig) uw geboortedatum;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de type zaak, kan het noodzakelijk zijn dat HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt:

– gezondheid/medische gegevens
– strafrechtelijk verleden/parketnummer/eventueel naam dossier.
– Burgerservicenummer (BSN)

DOEL EN GRONDSLAG
HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar advocatuurlijke dienstverlening aan cliënten. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN en van haar cliënten en derden.

BEWAARTERMIJN
HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op grond van belastingwetgeving zijn wij verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren. Gearchiveerde dossiers worden minimaal 5 jaar digitaal bewaard. De stukken die bewaard worden zijn onder meer financiële gegevens, pleitnota, correspondentie, ontvangen stukken, uitspraken en andere processtukken. In strafzaken wordt het van het OM ontvangen strafdossier niet bewaard, maar na afleggen van de zaak vernietigd. In zaken tegen het UWV, wordt het door het UWV ontvangen dossier niet bewaard, maar na het afleggen van de zaak vernietigd.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

De advocaten van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN zijn op grond van gedragsregels gehouden tot geheimhouding. Gegevens die worden verkregen in het kader van de behandeling van een zaak worden niet met derden gedeeld tenzij dit is toegestaan op grond van de toepasselijke beroepsregels.

HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het kader van een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ingeschakelde opdrachtnemers van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN, zoals deurwaarders of ICT-dienstverleners.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haagschemeesters.nl.
HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN zal bij monde van onze privacyfunctionaris, de heer M.R. Backer, zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, What’s app en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, What’s app respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van What’s app en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.haagschemeesters.nl is de website van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN. 

BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
De laptops die medewerkers van HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN gebruiken zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze telefoons zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een irisscan. De plugins en het thema van onze website wordt regelmatig bijgewerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door HAAGSCHE MEESTERS ADVOCATEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@haagschemeesters.nl.